Математикийн 8-р ангийн 1-р улирлын хариултын түлхүүр Хуудас 245 – Hosanna Share

Дараах нь 8-р ангийн 1-р улирлын 1-р улирлын хэлэлцүүлэг болон гол хариултууд Хуудас 245. Энэхүү хариултын түлхүүрийг 8-р ангийн 1-р улирлын математикийн бодлого, 245-р хуудасны ажилд туслах зорилгоор бүтээсэн болно.

Энэхүү хэлэлцүүлэг, хариултын түлхүүрээр 8-р ангийн сурагчид 8-р ангийн Математикийн 1-р улирлын даалгавраа биелүүлнэ гэж найдаж байна.

1) Загварын 2, 3, 5, 8, ..-ийн дараагийн гурван нөхцөл нь …

Хариулт

2 3 5 8 …. ….. …..

+1 +2 +3 +4 +5 +6

Загвар нь үргэлж 1, 2 3, 4, 5, 6 гэх мэт утгыг нэмдэг

 • 8-ын дараах дараагийн гишүүн нь 8 + 4 = 12
 • 12-оос хойшхи гишүүн нь 12 + 5 = 17
 • 17-оос хойшхи дараагийн гишүүн нь 17 + 6 = 23

Бүрэн дараалал нь 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23

Тэгэхээр дараагийн гурван гишүүн 12, 17, 23 байна

Хариулт нь сонголтуудад байхгүй

2) Загварын 2, –1, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 7, …-ийн дараагийн хоёр нөхцөл нь …

Хариулт

2 –1 3 4 1 5 6 3 7 …. …..

–3 +4 +1 –3 +4 +1 –3 +4 +1 –3

Загвар нь хасах 3, нэмэх 4, нэмэх 1 гэсэн утгатай

 • 7-оос хойшхи дараагийн гишүүн нь 7 + 1 = 8 байна
 • 8-аас хойшхи дараагийн гишүүн нь 8 – 3 = 5 байна

Бүтэн дараалал 2, –1, 3, 4, 1, 5, 6, 3, 7, 8, 5

Тэгэхээр дараагийн хоёр гишүүн 8.5 байна

Хариулт D

3) Загварт алга болсон үсэг: A, B, D, …, G, J, J, N, M нь ….

Хариулт

A B D…. G J J N M

+1 +2 .. .. +3 +0 +4 +(-1)

Дээрх загвар дээр үндэслэн хээг (+1, +2, +3, +4, ..) нэмээд (+2, +1, +0, +(-1), …) нэмэх замаар олж авна. мөн энэ нь үе үе ээлжлэн хийгддэг бөгөөд ингэснээр хэв маягийг олж авна.

+1 +2 +2 +1 +3 +0 +4 +(-1)

A B D F G J J N M

Тэгэхээр алга болсон үсэг нь F

Хариулт Б

4) Загварын (2, 6), (3, 10), (5, 18) эхний дугаараас хоёр дахь тоог авах зөв илэрхийлэл нь

Хариулт

Бид хоёр цэгийг дайран өнгөрөх шугамын тэгшитгэлийг ашигладаг, тухайлбал:

y – 6 = 4(x – 2)

y – 6 = 4x – 8

y = 4x – 8 + 6

y = 4x – 2

тиймээс эхний тоог хоёр дахь тооноос 4-өөр үржүүлээд хоёрыг хасаж гаргана

Хариулт D

5) 2017²⁰¹⁶ тооны нэгжийн цифр нь …

Хариулт

2017ⁿ дахь нэгжийн цифр нь 7ⁿ дахь нэгийн оронтой ижил байна

 • 7¹-ийн нэгжийн цифр нь 7 байна
 • 7²-ийн нэгжийн тоо нь 7 × 7 = 49 = 9 байна
 • 7³-ийн нэгжийн тоо нь 9 × 7 = 63 = 3 байна
 • 7⁴-ийн нэгжийн тоо нь 3 × 7 = 21 = 1 байна
 • 7⁵-ийн нэгжийн цифр нь 1 × 7 = 7 (7¹ руу буцах)

Тиймээс 2017ⁿ оны нэгжийн цифрүүд нь 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 гэх мэт бөгөөд 4 тоо бүрийг байнга давтдаг. 2017 оны нэгжийн цифр нь n-ийг 4-т хуваасан үлдэгдэлээс хамаарна.

 • Хэрэв n ÷ 4 нь 1-ийн үлдэгдэлтэй бол нэгийн орон нь 7 болно
 • Хэрэв n ÷ 4 нь 2-ын үлдэгдэлтэй бол нэгийн цифр 9 болно
 • Хэрэв n ÷ 4 нь 3-ын үлдэгдэлтэй бол нэгийн цифр 3 болно
 • Хэрэв n ÷ 4 нь 0-ийн үлдэгдэлтэй бол нэгжийн цифр нь 1 байна

Тэгэхээр

n = 2106 ба 2016 ÷ 4 = 504 нь 0 үлдээдэг тул 2017²⁰¹⁶-ийн нэгжийн цифр нь 1 байна.

Хариулт А

6) P(–4, 5) цэг нь квадратад байрладаг …

Хариулт

x = сөрөг, у = эерэг учраас P(–4, 5) цэг II квадратад оршдог

Хариулт Б

7) R(4, A) цэг нь Y тэнхлэгээс 4 нэгжийн зайд, X тэнхлэгээс 3 нэгжийн зайд, X тэнхлэгээс доогуур байвал A-ийн утга …

Хариулт

Марк A = –3, учир нь R цэг нь X тэнхлэгээс 3 нэгжийн зайд оршдог ба X тэнхлэгээс доогуур байдаг

Хариулт Б

8) l шугам нь X тэнхлэгт перпендикуляр, А цэг нь l шугамаас 4 нэгж, X тэнхлэгээс 3 нэгжийн зайд I квадратад байрлана, тэгвэл А-ийн координатууд …

Хариулт

l шугам нь X тэнхлэгт перпендикуляр тул l шугамын тэгшитгэл нь x = a болно.

А цэг нь X тэнхлэгээс 3 нэгжийн зайд, дараа нь A(x, 3)

А цэг нь l шугамаас 4 нэгжийн зайд байгаа тул А цэгийн боломжит координатууд (a + 4, 3) байна.

l шугамын тэгшитгэл x = …-д тодорхойгүй тул хариултын боломжит хувилбарууд нь C ба D болно

 • Хэрэв хариулт нь C. (6, 3) бол l шулууны тэгшитгэл нь x = 2 байна
 • Хэрэв хариулт нь D. (5, 3) бол l шугамын тэгшитгэл x = 1 байна

9) P(2, 1), Q(2, –4) цэг, R(7, –4) цэг ба S цэгийг холбовол дөрвөлжин үүсгэх тул S цэгийн координатууд …

Хариулт

Дээрх цэгүүд байгаа нь мэдэгдэж байна

 • абсцисса x = 2 ба x = 7
 • ординат y = 1ба y = –4

тэгвэл S координат (x, y) = (7, 1) байна.

Хариулт C

10) m шугам нь X тэнхлэгтэй параллель, X тэнхлэгээс 3 нэгж зайтай, түүнээс дээш байна. n шугам нь Y тэнхлэгээс 5 нэгж зайтай, зүүн талд байна. m ба n шулуунуудын огтлолцох цэг нь..

Хариулт

m шулууны тэгшитгэл нь X тэнхлэгтэй параллель ба түүнээс дээш 3 нэгж байх тул у = 3 байна.

n шугамын тэгшитгэл нь Y тэнхлэгтэй параллель бөгөөд Y тэнхлэгийн зүүн талд 5 нэгж байх тул x = –5 байна.

Тэгэхээр m ба n шулуунуудын огтлолцох цэг нь (–5, 3) байна.

Хариулт D

Энэ бол 8-р ангийн Математикийн хариултын 245-р улирлын 1-ийн түлхүүр юм.

Энэ бол 8-р ангийн Математикийн 1-р семестрийн хэлэлцүүлэг ба гол хариултууд Хуудас 245. Энэ нь бүх дүү нарт хэрэг болно гэж найдаж байна. Хэрэв ямар нэг зүйл тодорхойгүй байвал коммент хэсэгт асууж болно GudangAnswer.com.

Pusat Kunci Jawaban Pelajaran

Kunci Jawaban
kunci jawaban
kunci jawaban brain out
kunci jawaban tebak gambar
kunci jawaban tema
kunci jawaban halaman
kunci jawaban tema 1 kelas 5
kunci jawaban tema 1 kelas 4
kunci jawaban tebak kata shopee
kunci jawaban tebak gambar level 8
kunci jawaban tebak gambar level 9
kunci jawaban matematika kelas 5
kunci jawaban tebak gambar level 4
kunci jawaban tebak gambar level 6
kunci jawaban tema 1 kelas 6
kunci jawaban matematika
kunci jawaban matematika kelas 5 halaman 75
kunci jawaban tebak gambar level 7
kunci jawaban kelas 5
kunci jawaban tema 6
kunci jawaban tema 5
kunci jawaban kelas 4
kunci jawaban tts
kunci jawaban tema 2
soal ujian kelas 6 2022 dan kunci jawaban
kunci jawaban kelas
kunci jawaban tebak gambar level 5
soal matematika kelas 5 pecahan dan kunci jawaban
kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 16
kunci jawaban matematika kelas 6
kunci jawaban brain test
kunci jawaban tebak gambar level 10
kunci jawaban tema 2 kelas 6
kunci jawaban tema 9 kelas 5
kunci jawaban tebak gambar level 11
kunci jawaban tema 4
kunci jawaban tebak gambar level 3
kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 3
kunci jawaban tema 3
kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 54
kunci jawaban tema 1
kunci jawaban tebak gambar level 12
kunci jawaban matematika kelas 4
kunci jawaban kelas 3
kunci jawaban wow
kunci jawaban tema 3 kelas 5 halaman 23
kunci jawaban tebak gambar level 13
kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 71
kunci jawaban buku tematik kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan
kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 27
kunci jawaban tema 2 kelas 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *